Slovník 7S - Slovník Správnych, Správnejších a neSprávnych Slov a Slovných Spojení

Miery, formáty a typografia

kôň
Zastaralá jednotka, vzniknuvšia koncom 18 storočia ako jednotka výkonu. Nie je jednotná, má dve hodnoty. Pre jej použitie v technickej praxi nie je miesto, používa sa na ohurovanie čitateľov a dívákov. Jej používanie je smiešne, niečo na spôsob "mám políčko dlhé na dva hody oštepom".
dátum
Podľa STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností", sa pri písaní dátumu uvádza aj spôsob písania jednociferných číslic označujúcich deň a mesiac s nulou na začiatku, napr. 03. 07. 1912. Pri slovno-číselnom vyjadrení dátumu (ak sa mesiac píše slovom) sa deň píše radovou číslovkou bez nuly, napr. 9. mája 1945. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa aj pri číselnom vyjadrení dátumu jednotlivé číselné údaje dňa a mesiaca môžu písať bez nuly, napr. 15. 5. 2017. Pri číselnom vyjadrení dátumu sa jednotlivé zložky dátumu oddeľujú medzerou, v prípade potreby sa môžu medzery vynechať – 15. 1. 2006 aj 15.1.2016. Vo vetnej súvislosti odporúčame dávať medzery – Súťaž sa uskutoční v budove miestneho gymnázia 15. 1. 2016
palec
Zastaralá  dĺžková miera. Jej veľkosť je rôzna v rôznych krajinách a dokonca aj čase (v tej istej krajine). Podstatné je, že to nie je regulérna alternatíva k medzinárodne (celosvetove) dohodnutej dĺžkovej miere - metru. Je to škodlivý pozostatok histórie, komplikujúci a predražujúci globálnu ekonomiku, čakajúci na súdnych ľudí (od roku 1971), ktorí budú zásadne používať sústavu jednotiek SI.
medzery
Máme dva druhy medzier, bežná medzera a nedeliteľná medzera. Nedeliteľná medzera spôsobuje, že v danom mieste nenastane riadkový zlom, tzn. že znak pred medzerou a znak za medzerou nebudú na oddelených riadkoch.
Nedeliteľná medzera sa vkladá najmä:

    medzi číslicou a značkou fyzikálnej jednotky (123 m),
    v číslach na oddelenie skupín číslic,
    v skratkách a ustálených spojeniach (s. r. o.),
    pred pomlčkou, oddelenou medzerami tak, aby pri prípadnom rozdelení zostala na prvom riadku (lorem – ipsum),
    v dátumoch medzi dňom a mesiacom (5. augusta),
    medzi jednoznakovou predložkou a nasledujúcim slovom (v Košiciach), povolenou výnimkou sú spojky „a“, „i“.
mena
V slovenskom formáte písania meny oddeľujeme tak ako zoskupujeme čísla, t. j. zoskupujeme po troch čísliciach, oddeľovačom desatín je čiarka. Znak meny je za číslom.
Interpunkcia
  • Interpunkčné znamienka ako bodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik, výkričník atď. sa píšu bezprostredne (bez medzery) za predchádzajúcim slovom a za sebou majú medzeru.
  • Pri zátvorkách sa medzera vkladá pred otváraciu a za zatváraciu zátvorku.
  • Vypustenie časti textu sa označuje výpustkou zvanou tiež tri bodky. Bodky musia byť tri, iný počet nie je povolený. Pokiaľ sa výpustkou končí veta, ďalšia bodka (štvrtá) sa za nimi už nepíše. Výpustka musí nadväzovať na predchádzajúce slovo bez medzery a mať za sebou medzeru, ale v prípade ak označuje vypustenie časti vety, oddeľuje sa medzerou z oboch strán. Pre tri bodky existuje aj špeciálny znak, ale použitie troch obyčajných bodiek sa nepovažuje za chybu. Medzi bodkami sa ale zásadne nerobia žiadne medzery.
  • Pokiaľ sa na konci vety objaví bodka z predchádzajúcej skratky, ďalšia bodka pre ukončenie vety sa už nepíše.

Jednotky

  • Jednotky sa píšu s (nedeliteľnou) medzerou medzi číslom a jednotkou. Vynechaním medzery sa vytvorí adjektívum: 1 m = jeden meter; 1m = jednometrový
  •  Pri veličinách určujúcich stupne (napr. stupne Celzia) tvorí jednotku znak stupňa (°) spoločne s určením jeho typu: 20,5 °C; 20,5 °Celzia
  • Medzera sa vkladá medzi číslicu a znak stupňa, nie však medzi znak stupňa a označenie jednotky: 22,5 °C; nie 22,5 ° C
  • Uhlové stupne, minúty a sekundy sa však píšu bez medzery, priamo za číslom: 18°15′30″

Spojovník (-)
Slúži na spájanie slov, napr. Česko-Slovensko, spoločensko-politický.
Pomlčka (–)
Používa sa na oddeľovanie častí viet. Pomlčka stojaca vo vete (naznačujúca členenie jazykového prejavu a jeho intonačný priebeh) sa taktiež z oboch strán oddeľuje medzerou (napr. úspech – ten vždy poteší). Používa sa aj na zápis číselných rozsahov, napr. 1985 – 1989, pričom sa pred pomlčkou aj za ňou vždy píše medzera (na rozdiel od anglosaského úzu).
Lomka /
Píšte lomku bez medzier vo všetkých prípadoch okrem oddeľovania veršov v súvislom texte.
Desatinná čiarka
V slovenčine sa desatinná časť čísla oddeľuje od celej časti desatinnou čiarkou. Okolo desatinnej čiarky sa nepíšu medzery.
Zoskupovanie číslic
U dlhších čísel sa číslo rozdeľuje na skupiny po troch čísliciach, medzi ktorými sa píše nedeliteľná medzera. Výnimkou sú roky, ktoré sa píšu bez medzery medzi tisíckam a stovkami.
  • Písomné podnety a pripomienky posielajte na adresu: apex (zavináč) stavebna.sk
  • © Ing. Eman Horváth

Hlavná stránka

Ísť na začiatok stránky