REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro elektronickou prodejnu na kovania.eu

 
I. Obecná ustanovení
 

1. Tento reklamační řád upravuje postup společnosti apex Banská Bystrica sro, Kaštanová 4, Olomouc, IČ: 36804614, Společnost je registrována v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl C, vložka č.: 13340 / S, (dále jen " prodávající ") a kupujícího (dále jen" Kupující ") při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na kovania.eu a práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího (Prodávající a Kupující společně dále jen" Smluvní strany ") s tím související.

 

2. Postup Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na kovania.eu jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí dle § 619 až § 627 zákona c. 40/1964 Sb. Obciansky zákoník v platném znění a zákonem c.. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Postup Kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona c. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží zakoupeného na kovania.eu jakož i úprava práv a povinností Smluvních stran s tím souvisejících se řídí podle § 422 až § 442 zákona c. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

 

4. Kupující potvrzuje odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se reklamační řád stává pro Kupujícího závazným.

 

5. Reklamační řád je veřejně dostupný na kovania.eu av sídle Prodávajícího.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.0.Predávajúci odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

8.1.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust.. § 18 odst.. 1 zákona č.. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

8.2.Reklamačný řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.3.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.4.Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení výrobku nebo drobné nedokonalosti povrchu, které jsou viditelné jen z malé vzdálenosti. Např. u dveří se posuzují vady vzhledu ze vzdálenosti 2 m.

8.5.Kupujúci je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.6.Počas záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství a dokumentace prodávajícího spolu s fakturou.

8.7.Ak zboží vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci v prodejně prodávajícího v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Zákona tak, že doručí zboží do prdajne prodávajícího na vlastní náklady spolu s písemným dokumentem na uplatnění reklamace, kde uvede číslo objednávky, název zboží, podrobný popis vad, pro které zboží reklamuje a své kontaktní informace. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

    
doručení dokumentu na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
    
doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu

Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě).

8.8.Predávajúci je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv prodejně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Zákona.

8.9.V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust.. § 18 odst.. 3 Zákona.

8.10.Kupujúci je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

8.11.Predávajúci nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např.. ve formě elektronické zprávy nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust.. § 18 odst.. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust.. § 622 a ust.. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.12. Prodávající nebo určená osoba je povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust.. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

8.13.Kupujúci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.14.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.

8.15.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

    
nepředložením dokladu o zaplacení, faktury,
    
neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
    
uplynutím záruční doby zboží,
    
mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
    
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
    
neodborným zacházením, montáží, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
    
poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
    
poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
    
neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením, ohněm nebo jiným zásahem vyšší moci,
    
použitím zboží k jinému účelu než byl zkonstruován a zamýšlený
    
zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.16.Predávajúci je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

    
předáním opraveného zboží,
    
výměnou zboží,
    
vrácením kupní ceny zboží,
    
vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
    
písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
    
odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.17. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím elektronické pošty.

8.18.Záručná doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

8.19.Záručná doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží.

8.20.v případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původní faktury a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.21.Všetky právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

8.23.Pokiaľ se jedná vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.12. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

    
výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
    
v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.24.Vybavenie reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v dokumentu na uplatnění reklamace.

8.25.Pre účely reklamace se za více krát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát na jednom výrobku.

8.26.Pre účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně na jednom výrobku.

8.27.Oprávnenie kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

 

 

Dne 13.1.2013 Ing. Eman Horváth

                                                           
reditel společnosti