VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro elektronickou prodejnu na kovania.eu

 

I. Obecná ustanovení a definice

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti společnosti apex Banská Bystrica sro, Kaštanová 4, Olomouc, IČ: 36804614, Společnost je registrována v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl C, vložka č.: 13340 / S, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce kovania.eu (dále jen "kovania.eu") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). Prodávající a Kupující společně trvají jen "Smluvní strany".

 

2. Tyto VOP platí na území Evropské unie pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-obchod") na kovania.eu.

 

3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na kovania.eu.

 

4. Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona c. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona c. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č.. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona c. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedotčena.

 

6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na kovania.eu.

 

7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na kovania.eu a celková cena tohoto zboží, zpracovaný elektronickým systémem E-obchodu.

 

8. Zbožím se rozumí výrobky uvedené v platném ceníku Prodávajícího na kovania.eu.

 

9. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících:

9.1 apex Banská Bystrica s.r.o., 29 srpna č.. 3, 974 01 Banská Bystrica

9.2 Tel.: 421/048/415 10 16, 0905 445 446, elektr. adresa: kovania@stavebna.eu

9.3 Otvírací hodiny: Po-Pá 8:00 - 17:00, Sobota - 8:00 - 12:00

 

II. Objednávka

 

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění registračního formuláře.

 

2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

 

3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

 

4. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit elektronickou zprávou (na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v elektronické zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na elektronickou adresu kovania@stavebna.sk.

 

5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

 

5.1 Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ,

kontakt (telefon a elektronická adresa),

 

5.2 Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho přesný název;

 

5.3 Množství objednávaného zboží;

 

5.4 Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má byt dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího)

 

6. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 

III. Storno objednávky

 

1. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.

2. V případě stornování objednávky na zakázkové výrobky (jsou označeny) po vzniku Kupní smlouvy (potvrzení objednávky a úhradě zálohy) takovou objednávku není možné je stornovat, resp. u některých je to možné, ale Kupující je v takovém případě povinen uhradit storno poplatek. Výše poplatku (v%) je vždy uvedena takovým způsobem, aby byl o ní Kupující informován.

 

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

3.1 V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na elektronické zprávy atd..)

3.2 Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího a dohodne se s ním na dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a dohodnou se na stornování objednávky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

 

VI. Poštovné a balné

 

1. Zboží je zabalen standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

2. Prodávající účtuje balné a poštovné, eventuálně dobieročné dle aktuálních ceníků.

 

V. Dodací podmínky

 

1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a technických možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů. Dodávky jsou označené piktogramem (poznámkou) "Na skladě" a "Na zakázku".

1.1 Skladem: dodací lhůta je od 24 hodin do 10 pracovních dnů

1.2 Na zakázku: dodací lhůta je od 10 pracovních dnů do 60 pracovních dnů, v závislosti na počtu objednaných kusů, od výrobce, od dopravy, ..... Jelikož se jedná o zboží, které je speciálně objednané a vyroben na základě objednávky zákazníka , v tomto případě požadujeme platbu zálohové faktury předem ve výši 50% ceny zboží z objednávky. Možnosti platby zálohové faktury jsou uvedeny níže v článku VII. Platební podmínky, odstavec č.1.

Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou informaci o dostupnosti objednaného zboží a pokud se Kupující nevyjádří jinak, budou tyto výrobky dodávané všechny spolu v jedné dodávce (přičemž za termín dodání se považuje den dodání s nejzazším dodacím termínem). Pro vybrané modely, Prodávající specifikuje datum jeho dodání přímo na stránce vybraného výrobku.

 

2. Kupující je informován o zaslání zboží elektronickou poštou.

 

3. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu snáší Kupující.

 

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.

 

6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Při poškození obalu (porušení pásky). Dopravce je povinen předat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis.

Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.

 

7. Zboží dodává Prodávající dle těchto ceníků a podmínek výlučně na území České republiky.

 

8. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

VI. Cenové podmínky

 

1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím kovania.eu je uvedena vždy u zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

 

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na stránce kovania.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na kovania.eu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na kovania.eu objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např.. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

VII. Platební podmínky

 

1. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:

1.1 PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží (včetně poplatků za dobírku, přepravní a balné) uvedenou v elektronické objednávce při převzetí kurýrovi;

1.2 BANKOVNÍM PŘEVODEM: Zboží bude expedováno dle Prodávajícím uvedeného termínu dodání (který bude Kupujícímu zaslán elektronickou poštou) v pracovních dnech po přijetí platby převodem na účet prodávajícího. Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.

1.3 PLATBA V HOTOVOSTI PŘI OSOBNÍM ODBĚRU V NAŠÍ PRODEJNĚ: - na ulici 29 srpna č.. 3 v Banské Bystrici

1.4 PLATBA ZA ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU úhrada zálohové faktury předem ve výši 50% z celkové částky zboží na zakázku:

- Převodem na účet Prodávajícího. Variabilní symbol: použijte císlo Vaší elektronické objednávky.

- Platbou v hotovosti v prodejen na ulici 29. Augusta č.. 3 v Banské Bystrici.

Úhrada zbývající částky 50% - po přijetí zboží na zakázku na sklad.

 

VIII. Zárucní podmínky a záruční doba

 

1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Na vybrané druhy může být poskytnuta jiná (delší) záruční doba. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.

 

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení používáním, poškození výrobků nesprávným ošetřováním, případně mechanickým poškozením (např. klíči, prstýnky apod..). Záruka se také nevztahuje na výrobky, které byly po zakoupení dodatečně upravovány zákazníkem nebo jeho montážníkem. Stejně na výrobky znehodnocené nekvalitní montáží, na znehodnocení zboží manipulací a vlastní přepravou. Rovněž na umístění výrobku do nevhodného prostředí (viz. Poradce před koupí / povrchové úpravy) nebo použití výrobků na jiný účel než jsou určeny. Záruka se vztahuje pouze na výrobky instalované a používané v souladu s návodem.

 

3. Při zadávání objednávky, je nezbytné, abyste přesně uvedli typ a rozteč kování či rozměry vložek a podobně. Pokud si objednáte nesprávně, nemusí byt jejich výměna vždy bezproblémová a samozřejmá. Hlavně při výrobcích na zakázku nelze je vyměnit, nebo vrátit, resp. je to možné pouze se storno poplatkem.

 

4. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

5. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen.

 

6. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží doporučeně na adresu prodejny Prodávajícího - 29. Augusta č.. 3. Banská Bystrica.

6.1 V případě vrácení zboží bez udání důvodu, neobjednané zboží: zboží musí byt kompletní, nepoužité, mechanicky nepoškozené v originálním balení včetně požadovaných dokladů. Musí být zabaleno tak, aby při přepravě a manipulaci nedošlo k dalšímu poškození.

6.2 V případě reklamace: reklamované zboží musí být kompletní, zabaleno tak, aby při přepravě a manipulaci nedošlo k dalšímu poškození.

 

7. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.

 

8. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněn na kovania.eu.

9. Orgán dozoru:

Inspektorát SOI pro Středočeský kraj

Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel.. č..: 048/412 49 69
           
048/415 18 71
fax. č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

 

IX. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 

1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.

 

2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné .

 

3. V případě, že nastane událost podle bô6odu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

 

4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

 

X. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 

1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 7 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona c.. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst.. 5 zákona c. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na adresu prodejny Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odeslán.

 

3. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dna odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.

 

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 

1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně pro účely plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, pro účely zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.

 

2. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky nebo vyřešení technických problémů a podobně. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona c. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na kovania.eu Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů pro účely obchodních a propagačních činností Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u Prodávajícího namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely propagace a reklamy a kdykoli žádat jejich likvidaci.

 

4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.

 

5. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takové jednání mohlo byt klasifikováno jako trestný čin.

 

6. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném telefonickém centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

1. Při nákupu zboží na kovania.eu se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a touto technologií podmíněných možných problémů.

 

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na kovania.eu. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

 

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na kovania.eu mohou byt aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z kovania.eu.

 

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na kovania.eu.

 

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na kovania.eu.

 

7. Strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

 

8. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.

 

V Banské Bystrici dne 5.11.2012, Ing. Eman Horváth.